เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู Information and Communication Technology for Teachers

วันอังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2557

ประวัติิส่วนตัว

 ประวัติส่วนตัว
ชื่อ : นางสาว สุดธิดา  แก้วมุกดา
ชื่อเล่น:  นุ๊ก
วิชาเอก คบ.1ภาษาอังกฤษ หมู่1 
รหัสนักศึกษา 564102065
เกิดวันที่ 7 กรกฎาคม 2537
กรุ๊ปเลือด A
จบจาก โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี
คติ วันพรุ่งนี้ต้องดีกว่า
ประวัติส่วนตัว  
นางสาว ศรสวรรค์  แก้วมุขดา
ชื่อเล่น ฟ้า
วิชาเอก คบ.1ภาษาอังกฤษ หมู่1 
รหัสนักศึกษา 564102135
เกิดวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2538
กรุ๊ปเลือด B
จบจาก โรงเรียนบ้านไผ่
คติ ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ

facebook

sornsawan
sutthida